ระบบรับสมัครครูออนไลน์
โรงเรียนพรเจริญวิทยา

พัฒนาระบบโดย ครูบุญเหลือ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายใน
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ระบบรับสมัครจะเปิด ตามวันและเวลาที่กำหนดในประกาศเท่านั้น

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน มีสาขาวิชาเอก ดังนี่

๑.๑ ภาษาจีน จำนวน ๒ อัตรา (อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน)

๑.๒ ภาษาญี่ปุ่น จำนวน ๑ อัตรา (อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน)

๑.๓ ทัศนศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา (อัตราเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน)

๑. คณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา (อัตราเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน)

๑. ภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา (อัตราเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน)

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกสรร

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกสรร คุณสมบัติทั่วไป (หมวด ๑ ข้อ ๘ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗)

๒.๑ มีสัญชาติไทย

๒.๒ มีอายุ ๑๘ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่

สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๒.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๒.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำผิดทางอาญา

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน

เป็นที่รังเกียจของสังคม

๒.๗ ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสากิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

๓.๑ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี

๓.๒ จบวิชาเอกที่ระบุและมีใบประกอบวิชาชีพครู

๓.๓ สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตลอดอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา

๓.๔ มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ

๓.๕ มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครได้ทางออนไลน์เว็ปโรงเรียนพรเจริญวิทยา

อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

๕. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

๕.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน

ผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ

๕.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ

๕.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ

๕.๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๕.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

๕.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

๕.๖ ใบรับรองแพทย์

การยื่นใบสมัคร

๖. การยื่นใบสมัคร

( ให้กรอกใบสมัครทางออนไลน์เว็ปโรงเรียนพรเจริญวิทยา)

๖.๑ ค่าสมัครสอบคนละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) จ่ายในวันสอบ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายใน วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา และทางเว็บไซด์ของโรงเรียน

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

๘. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน(สอบเฉพาะวิชาชีพครู กฎหมายทางการศึกษา และสอบสัมภาษณ์)

วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

๙. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

โรงเรียนพรเจริญวิทยา จะดำเนินการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ สถานที่สอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตามกำหนดการสอบ

ในตาราง ดังต่อไปนี้ (วันเวลาสอบอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์)

เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก

๑๐. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก

๑๐.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม ภาค ก และ ข รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณี

ที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการ สอบในภาค ก มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง

๑๐.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๑๐.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนน

รวมสูงสุดลงมา ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ และให้รายงานตัว ในวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓

และทำสัญญาจ้าง ซึ่งโรงเรียนจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

๑๐.๒.๑ ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว

๑๐.๒.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง

๑๐.๒.๓ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด


การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง

๑๑. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง

๑๑.๑ จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

เรียงตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก สำหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศ

ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น การเรียกตัวมาทำสัญญาการจ้าง

๑๑.๒ สำหรับการจ้างในครั้งต่อๆไปจะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการ คัดเลือกโดยตรงเป็นรายบุคคลโดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้ได้รับการคัดเลือกระบุไว้ในใบสมัคร โดยให้เวลามารายงานตัวไม่น้อย

กว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่ประทับตราของการไปรษณีย์ต้นทางบนจดหมายลงทะเบียนที่เรียกตัวนี้

๑๑.๓ การจ้างตามข้อ ๑๐.๑ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ แต่อย่างใด

๑๑.๔ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง

อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

๑๑.๕ เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณ

แล้วว่าได้รับการจัดสรรแล้ว จึงทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเพื่อพิจารณาต่อไป